2023

தகோரமா பன்னாட்டு திரைப்பட திருவிழா

குழந்தைகளுக்கான பன்னாட்டு அளவிலான இணையவழி திரைப்பட திருவிழா.

2023

தகோரமா பன்னாட்டு திரைப்பட திருவிழா

குழந்தைகளுக்கான பன்னாட்டு அளவிலான இணையவழி திரைப்பட திருவிழா.

2023

தகோரமா பன்னாட்டு திரைப்பட திருவிழா

குழந்தைகளுக்கான பன்னாட்டு அளவிலான இணையவழி திரைப்பட திருவிழா.

2023

தகோரமா பன்னாட்டு திரைப்பட திருவிழா

குழந்தைகளுக்கான பன்னாட்டு அளவிலான இணையவழி திரைப்பட திருவிழா.

2023

தகோரமா பன்னாட்டு திரைப்பட திருவிழா

குழந்தைகளுக்கான பன்னாட்டு அளவிலான இணையவழி திரைப்பட திருவிழா.

2023

தகோரமா பன்னாட்டு திரைப்பட திருவிழா

குழந்தைகளுக்கான பன்னாட்டு அளவிலான இணையவழி திரைப்பட திருவிழா.

Logo of Films pour enfants Logo of UNESCO Kumaraguru College of Liberal Arts & Science, official partner of the festival for Indiaபன்னாட்டு அளவிலான ஆசிரியர்களுக்கும் பிள்ளைகளுக்குமான திரைப்பட திருவிழா
திரைப்பட திருவிழா விளம்பரமற்று முற்றிலும் இலவசமானதாகும்.The festival is currently closed.
Discover the results of the 2023 festival.
International results of Takorama 2023

திரைப்பட திருவிழாவின் கருப்பொருள்: ஒற்றுமை
தகோராமா 2023 திரைப்பட திருவிழாவின் கருப்பொருளானது ஒற்றுமை, சகிப்புத்தன்மை மற்றும் அனைவரையும் மதித்தல் ஆகிய பொருண்மைகளில் திரைப்படங்களைக் கண்டறியவும், உலகளாவிய கவிதையினை காட்சிபடுத்தவும். திருவிழாவில் பங்குபெறும் அனைத்து குறும்படங்களும் ஒற்றுமை”எனும் கருப்பொருளினைக் கொண்டதுDiscover the teasers of Takorama 2023மூன்று வயது குழந்தைகளுக்கான திரைபடங்கள்
14 நிமிடநேரமுடைய 3 திரைப்படங்கள்

Verena Fels, ஜெர்மனி ,
© Filmakademie Baden-Württemberg

Mobile
06 min 25 s
திரைப்படம் : Mobile
  On the margins of society, a cow tips the scales of fate with some impact.
Katya Filippova, ரஷ்யா,
© Soyuzmult film Studio

Goats.
1 min 27 s
திரைப்படம் : Goats.
  Two travelling goats try to get a free snack.
Gerhard Funk, ஜெர்மனி ,
© Gerhard Funk

Ptak
06 min 20 s
திரைப்படம் : Ptak
  Half-bird, half-seed hybrid characters learn to live together.

ஆறு வயது குழந்தைகளுக்கான திரைபடங்கள்
18 நிமிடநேரமுடைய 3 திரைப்படங்கள்

ESMA, பிரான்ஸ் ,
© ESMA

Comme un éléphant...
05 min 34 s
திரைப்படம் : Comme un éléphant...
  What is the worst thing that can happen in a china shop?
ESMA, பிரான்ஸ் ,
© ESMA

Sweet Cocoon
05 min 57 s
திரைப்படம் : Sweet Cocoon
  Two insects help a caterpillar in its metamorphosis.
Elena Walf, ஜெர்மனி ,
© Filmakademie Baden-Württemberg

Some Thing
06 min 59 s
திரைப்படம் : Some Thing
  Oil, gold and fire are the treasures of the proud giant mountains.

ஒன்பது வயது குழந்தைகளுக்கான திரைபடங்கள்
18 நிமிடநேரமுடைய 3 திரைப்படங்கள்

M.Friederich, C.Fourcade, பிரான்ஸ் ,
© LISAA

Bancal
02 min 54 s
திரைப்படம் : Bancal
  A homeless man finds a bench to spend the night on, but the bench doesn't see it that way.
Soyeon Kim, கோரீ டு சுட்,
© Yellowshed

Ahco On The Road
8 min 27 s
திரைப்படம் : Ahco On The Road
  Ahco, a baby elephant, tries to find his way home after being separated from his mother.
H. Yang, B. Malek, பிரான்ஸ் ,
© Gobelins, l'école de l'image

The tree
06 min 31 s.
திரைப்படம் : The tree
  An old man spends his days quenching the thirst of a dead tree.

12 வயது குழந்தைகளுக்கான திரைபடங்கள்
19 நிமிட நேரமுடைய 3 திரைப்படங்கள்

Steve Harding Hill, ஐரோப்பிய நாடுகள் ,
© Aardman

Ray’s big Idea
03 min 24 s
திரைப்படம் : Ray’s big Idea
  A brave and pioneering prehistoric fish has a revolutionary plan to improve his life.
ESMA, பிரான்ஸ் ,
© ESMA

Château de Sable
5 min 50 s
திரைப்படம் : Château de Sable
  Sand soldiers protect a pearl but a gigantic creature tries to take it.
Christoph Sarow, ஜெர்மனி ,
© ESMAFilmakademie Baden-Württemberg

Blieschow
9 min 38 s
திரைப்படம் : Blieschow
  Tom feels overwhelmed by the exuberance of nature and finds himself in constant competition with his cousin.

15 வயது பிள்ளைகளுக்கான திரைபடங்கள்
13 நிமிடநேரமுடைய 3 திரைப்படங்கள்

Lucas Durkheim, பிரான்ஸ் ,
© Gobelins, l'école de l'image

Grounded
04 min 09 s
திரைப்படம் : Grounded
  A young, inexperienced soldier is sent to a surveillance post in the middle of a desert.
Moin Samadi, ஈரான்,
© Moin Samadi

Derakht
04 min 59 s
திரைப்படம் : Derakht
  A woman and a tree are both rooted in a territory.
R.Kälin, F. Paeper, F. Wittmann, ஜெர்மனி ,
© Filmakademie Baden-Württemberg

Wrapped
04 min 07 s
திரைப்படம் : Wrapped
  In New York, nature is reclaiming its rights over the concrete jungle.
திருவிழாவின் நோக்கம்

புதிய திரைப்படங்கள், புதிய கதைகள், புதிய உலகளாவிய காட்சிகளை பிள்ளைகள் கண்டறியவும், அவர்களின் கருத்தைத் தெரிவிப்பதும், தங்களுக்குப் பிடித்தமான திரைபடங்களுக்கு வாக்களிப்பதும் திருவிழாவின் நோக்கமாகும்.
ஒளிப்பதிவு மற்றும் கலை சார்ந்த கற்றலுக்கும், திரைப்படத்தின் வளர்ச்சி நிலைகளை அறிந்து கொள்ளவும் இது பயன்படும். குறிப்பாக இலக்கியமும் ஓவியமும் திரைப்படத்திற்கு எவ்வாறு உதவியுள்ளன என்பதை பிள்ளைகள் அறிந்துகொள்வதும் இந்த திருவிழாவின் நோக்கமாகும். ஒளிப்படங்களை பொழுதுபோக்காக மட்டுமல்லாமல் சிறந்த தகவல்தொடர்பு கருவியாகவும் அறிந்துகொள்ளவும் இது உதவும்.FUNDING PARTNERS
Ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, France Ministry of Overseas, France EKOME


FESTIVAL SPONSORS
AOKIstudio


FESTIVAL PARTNERS

UNESCO MIL Alliance 3-6-9-12 CITIA Institut français Films pour enfants

Irbid National University The Youth Café NEMOLCHI NexSchools CIMA CMIL Commonwealth Peoples’ Association of Uganda PAMIL I TRA CORTI Kumaraguru College of Liberal Arts & Science Millennium Media


UNDER THE PATRONAGE OF
UNESCO